Vad är OMT

OMT KUNGSBACKA SJUKGYMNASTIK

Lotusgårdens Sjukgymnastik

Bäckmansgård 70    43435 KUNGSBACKA            0300-77333

Vad gör en OMT-utbildad Sjukgymnast?

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.

OMT anpassas till varje enskild patient utifrån

en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Undersökning:

I en bedömning utförd av en OMT sjukgymnast ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patient centrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

 

Behandling:

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symtomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa

behandlingen till varje enskild patient.

Under ett besök hos en OMT-sjukgymnast undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären.

Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av

kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i och

uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att

lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.